TOM STENSAKER
HOVEDMENY
HJEM
SØK
ARKIV
LINKER
KONTAKT MEG
TEGNINGER AV 32 PLASSER I MARIDALEN PDF Skriv ut
Skrevet av Tom Stensaker   

Tegninger  av 32 plasser og gårder i Maridalen.

Tekster/ historikk til noen av tegningene.
Tegnet av Tom Stensaker.
Tegningene er til salgs uten ramme.
Pris:
Orginal: 1200 kr.
Trykk:   600 kr.
Bestilling:

Image
Berg

Denne villaen ble bygd i 1895 og er fremdeles privateid. Den ligger tett ved Maridalsveien like nord for tuftene etter Låkeberget kafe, som mange eldre folk vil minnes, og ble bygget i begynnelsen av 1880 årene. Kafeen ble drevet til ca 1962 og ble revet i 1970. Det var forøvrig denne rivningen som ble den direkte foranlendingen til at foreningen «Maridalens Venner» ble stiftet. I bekken like nord for Berg går den gamle eiendomsgrensen mellom Brennenga og Skjerven gård.

Image
Bergerud

Ved den gamle veien til Tømte litt nord for Øvre Vaggestein ligger Bergerud som ble bygget i slutten av forrige århundre som arbeiderbolig for spinneriet ved Vaggesteinbrua. Bergerud er den enste av spinneriets arbeiderboliger som fremdeles står. I dag er den bolig for ansatte i Skogvesenet og modernisert.

Image
Berntsberg

Berntsberg het fra gammelt av Sagstua og var husmannsplass under Sander. I 1750 ble det bygd en sag på Sanders grunn, denne lå ved Dausjøelva like ved den gamle brua der Greveveien gikk. Ved saga lå plassen Sagstua. Saga var bare brukt i 50-60 år, men plassen ble liggende og ble utbygd til en liten gård på 1800 tallet. Myrene øst for høyden ble drenert og dyrket opp. Ettersom Sagstua lå på en liten høyde ble det dårlig plass til større uthus. Derfor ble nytt og romslig uthus bygd 150 meter lenger nord og lavere i terrenget. Nytt våningshus ble bygd i nærheten og plassen ble omdøpt til Berntsberg. Låven er i dag revet, men i den gamle stua bor det fremdeles folk, selv om gårdsdriften tok slutt i 1950 årene. Elvestubben mellom Dausjøen og Maridalsvannet kalles lokalt for Sagstuelva, et minne om den forlengst nedlagte sag og gamle husmannsplass.

Image
Bjørnstad

Image
Blåsås

Fra Gamle Maridalsvei fra Hammeren tar det inn en sidevei til venstre etter den første bakken
ved Svingen. Følger vi denne kommer en til Blåsås som har en meget vakker beliggenhet.
Blåsås ble bygget for hammersmedene og har så forbindelse med Stangjernshammeren. Stua
har to leiligheter med samme grunnplan som gamlestua på Skjerven, men i tillegg er det sval på baksiden. Bygningen er lav og lang, men vinduene i stuen er utvidet. Denne bebodde plassen er en ukjent idyll i Maridalen selv om jordene er tilplantet med tett granskog. Den eies av Løvenskiold Vækerø.

Image
Brenners

Plassen ligger nord for Bakken og het opprinnelig Teglbrennerstua. Her bodde i sin tid teglbrenneren på Nes Teglverk som hadde ansvaret for teglovnen. Den siste teglbrenneren ble ca 90 år og bestefar til oppsitteren på Brenners i 1970 årene, Stua på Brenners består av stue, kjøkken og kammers og ble bygget i forrige århundre.
Plassen har sommerfjøs som ligger i skogkanten over jordet mot øst. Husmannen på Brenners hadde også plikt til å delta i slåtten på Sander etter at teglverket ble nedlagt selv om plassen tilhørte Nes. S-en i navnet er blitt hengende igjen etter at Teglbrennerstua ble forkortet til Brenners.

Image
Engelsrud

Husmannsplassen tilhørte gården Brekke og er den første stemningsfulle plassen som møter en. Den ligger rett nord for Brekkekrysset tett inntil Maridalsveien. Plassen består av en liten stue og driftsbygning fra forrige århundre.

Image
Granum

Image
Hagastua

På den andre siden av åsen i øst ned mot Movassbekken ligger Hagastua eller ”Hagestuen” som beboerne kaller stedet. Dette var tidligere husmannsplass under Sørbråten Gård og ble muligens ryddet en gang i begynnelsen av 1800 tallet. I 1865 bodde det en husmannsfamilie her. Stedet eies i dag av etterkommerne etter Wesselberg, tidligere eier av Sørbråten.
Huset ligger midt i en grønn eng og er fra 1850, men er påbygd med flere tilbygg og har fått to etasjer i senere tid. Huset har en atmosfære av gamle dager og den gamle stilen er beholdt innvendig. Nordligst på den grønne enga ligger også en liten stue med fjøs, bygget ca 1900. Hagastua er en av Maridalens mange idyller, selv om svært få vet hvor stedet er. Slike avsides steder får allikevel ikke ligge i fred for pøbel.

Image
Halset

Ligger i nederste kanten av parkeringsplassen på Skar. Bare hovedbygningen fra 1860 står igjen på plassen i dag. Låven ble revet på grunn av utvidelse av parkeringsplassen og Maridalsveien ble lagt i ny trase tvers over de tidligere jordene ned mot Vaggesteinbrua.
Jordene er også tilplantet, så den tidligere gården er i dag bare en villa.
Gården ble skilt ut fra Skar i forrige århundre. Parkeringsplassen på Skar var tidligere sandtak, og det var eieren på Halset som i 1925 begynte med sandtak.

Image
Hauger

Gården ligger på en haug mellom Maridalsveien og Dausjøen midt i Maridalen.
Gården er en av de eldste i dalen og kan ha vært ryddet før Kristi fødsel.
Gården ble lagt øde under svartedauen og omtales første gang i skriftlige kilder i 1574 og benevnes da som ødegård.
I 1611 omtales Hauger gård for første gang i lensregnskapene, eieren er da Aker Prestebol.
I 1647 nevnes Oluf Hauger som bruker og gården var en halvgård, dvs, gården betalte bare halv skatt.
Omkring år 1700 var det tre eiere, Akers Kirke, Akers Prestebol og Kronen. I 1723 er det fire eiere, Johannes Skøyen, Even Holmen, Even Ø. Sogn og Jon Blindern.
Even Holmen var eneeier i 1735 og solgte gården til Jon Paulsøn Hauger i 1740. Hauger ble i denne familien i ca 50 år, senere har gården sjelden vært i samme families eie i mer enn to slektsledd.
Peder Anker eide Hauger fra 1807 - 1824 og så fulgte hans svigersønn J.C.H.Wedel Jarlsberg til 1854.
I dag er gården i privat eie og har vært i samme familie siden 1919, dvs., tredje generasjon driver gården i dag.
Det er blitt drevet pensjonat på gården, et sosietetspensjonat som brant i 1917. Hauger Gård består i dag av bare moderne hus etter at hovedbygningen brant ned for en del år siden

Image
Haugermosan

Image
Kallerud

Image
Kasa

Image
Lille Brennenga

Image
Nedre Kirkeby

Image
Nes

Image
Nordbråten

Image
Nordby

Image
Nordre Låkeberget

Image
Salmakerstua

Image
Sander

Gården ligger ved Maridalsvannets nordøstlige hjørne like øst for brua over Dausjøelva. Høyt
og fritt ligger gården og er en av de eldste i dalen og het egentlig Sandvin som betyr slette.
Gården er fra 800 tallet og Sander nevnes i skriftlige kilder allerede i middelalderen og eieren
var da Nonneseter Kloster og Korskirken i Oslo og var allerede da delt i to bruk. Sander ble
lagt øde under svartedauen i 1350 og neste gang den nevnes er i 1574 og da er eieren Akers
Prestebol og Nonneseter Kloster som var eiere i hele middelalderen.
Tiden mellom 1630 og 1730 var den beste setertid for Aker. Sander hadde i denne tiden to setre, Evenseter og Halvorseter. Mannen på Sander het den gang Even, derav trolig Evenseter i Lillomarka.
Halvor kan ha vært en annen oppsitter på Sander, dette er eneste setre i Aker som er oppkalt
etter folk.
På kartet finner vi Evensetermyra øst for Solemskogen, og for ca 70 år siden var
det svake tufter etter setra på nordsiden av myra. Halvorsetra er ukjent, men en husmannsplass under Sander het Halvorstua. Gerhard Treschow kjøpte i 1699 den delen av Sander som hadde tilhørt Akers Prestebol.
Han solgte denne delen i 1716 til Lars Hanssøn Hammer. Resten av gården ble solgt i 1726. Sander har etter denne tiden vært samlet. Gården ble solgt til agent Nils Nilssøn i 1744 som også eide Sandaker, Dalen Gård og Kabo. Lars Nilssøn overtok gården i 1779, så fulgte Bernt Anker i 1792 og deretter Peder Anker i 1806 som var statsminister.
Sander tilhørte Nordmarksgodset til 1912 da den ble kjøpt av kommunen, og senere har den gått i arv fra forpakter til forpakter gjennom flere generasjoner. Den lange smale Drengestua er det eldste hus på gården og ble i sin tid brukt som hvilestue for «brekkekjørera» som var plankekjørere fra Hakadal til Brekke etter Greveveien. Veien gikk da gjennom tunet og ned til vannet hvor kjørerne tok isen over til Brekke. Drengestua har bevart de små vinduene og tømmermannspanelet og på vestre langvegg er det bygget til boder og et åpent bislag, gårdsklokken sitter på gavlen av huset. De øvrige hus på Sander er av nyere dato, men det fortelles at i gamle dager hadde gården 16 forskjellige bygninger, blant annet to verdifulle store låvebygninger. I 1771 hadde Sander fire husmannsplasser.

Image
Sanderberget

Ved Hakedalsveien nord for Sander ligger denne plassen som også er blitt kalt Sanderbråten
og Smedberget. Plassen som var husmannsplass under Sander, er fra begynnelsen av forrige
århundre. Men husene på plassen i dag er neppe eldre enn fra midt på 1800 tallet. Alle husene
er intakte og det bor fremdeles folk på plassen. Den lange låvebygningen har fjøs i tegl fra Nes teglverk som ble nedlagt omkring 1880. Dette lå innerst i Nesbukta og har kanskje eksistert siden middelalderen da St.Margareta kirken i Maridalen ble bygd.

Image
Skjerven

Skjerven betyr naken slette og het i gammel tid Skerfin. En skal ikke se bort fra at gården kan
være 2000 år gammel. Den nevnes ikke i middelalderen Først i årene 1577-81 er den ødegård
under Hovedøya Kloster. Etter reformasjonen ble gården krongods og i 1647 var Gulbrand
Skjerven gårdbruker. Året etter overtok Johan Garmann ved makeskifte av Kronen. I 1797
kjøper Peder Anker til Bogstad gården, og den blir en del av Nordmarksgodset til den ble solgt til Oslo kommune i 1912. Gården ble delt i to bruk omkring år 1700, men samlet igjen i 1940. Våningshuset på Skjerven er fra ca 1650, men er i dag ombygget. Drengestua og stabburet er også svært gamle. I 1846 er den nåværende sidebygning nevnt som hovedbygning, og det bodde to familier der som hadde hver sin stue, kjøkken og kammers. Det nevnes også to fjøs i mur som var uvanlig på denne tiden. Videre nevnes to ladebygninger og bryggerhuset som hadde to piper, men kun et stabbur. Alt dette tyder på at det har vært to leilendinger på gården. I 1865 bodde det 22 personer på Skjerven


Image
Skovly

Eiendommen er skilt ut fra Tåsenbekken som var en husmannsplass under Nordre Tåsen gård.
Noen hundre meter nord for bekken ligger den hvite bygningen tett inntil Maridalsveien. Huset er fra århundreskiftet og er i dag i privat eie.

Image
Sørbråten

Image
Steinsrud

Image
Store Brennenga

Image
Svingen

Image
Ødegården

Image
Øvre Kirkeby

Image
Øvre Vaggestein

< Forrige   Neste >

Template source from Free Site Templates by JimWORLD. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.